کمترین: 
64.64
بیشترین: 
67.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.93
زمان: 
12/10 23:32
قیمت نفت برنت امروز 10 اسفند 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 10 اسفند 1397 , 64.93 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/10 00:08","price":66.35},{"date":"1397/12/10 00:32","price":66.34},{"date":"1397/12/10 01:08","price":66.41},{"date":"1397/12/10 02:32","price":66.46},{"date":"1397/12/10 03:08","price":66.35},{"date":"1397/12/10 05:08","price":66.62},{"date":"1397/12/10 05:32","price":66.52},{"date":"1397/12/10 06:32","price":66.59},{"date":"1397/12/10 07:08","price":66.62},{"date":"1397/12/10 08:08","price":66.59},{"date":"1397/12/10 08:32","price":66.56},{"date":"1397/12/10 09:08","price":66.62},{"date":"1397/12/10 09:32","price":66.72},{"date":"1397/12/10 10:08","price":66.89},{"date":"1397/12/10 10:32","price":67.1},{"date":"1397/12/10 11:08","price":66.94},{"date":"1397/12/10 11:32","price":66.84},{"date":"1397/12/10 12:08","price":66.72},{"date":"1397/12/10 13:08","price":66.49},{"date":"1397/12/10 13:32","price":66.43},{"date":"1397/12/10 14:08","price":66.25},{"date":"1397/12/10 14:32","price":66.28},{"date":"1397/12/10 15:08","price":66.29},{"date":"1397/12/10 15:32","price":66.43},{"date":"1397/12/10 16:08","price":66.37},{"date":"1397/12/10 17:08","price":66.23},{"date":"1397/12/10 17:32","price":66.14},{"date":"1397/12/10 18:08","price":66.25},{"date":"1397/12/10 18:32","price":66.35},{"date":"1397/12/10 19:08","price":66.1},{"date":"1397/12/10 19:32","price":65.47},{"date":"1397/12/10 20:08","price":65.15},{"date":"1397/12/10 20:32","price":64.64},{"date":"1397/12/10 21:08","price":64.94},{"date":"1397/12/10 21:32","price":64.67},{"date":"1397/12/10 22:08","price":64.95},{"date":"1397/12/10 22:32","price":64.98},{"date":"1397/12/10 23:08","price":65.21},{"date":"1397/12/10 23:32","price":64.93}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399