کمترین: 
55.62
بیشترین: 
57.79
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
55.71
زمان: 
12/10 23:32
قیمت نفت سبک امروز 10 اسفند 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 10 اسفند 1397 , 55.71 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/10 00:08","price":57.23},{"date":"1397/12/10 00:32","price":57.22},{"date":"1397/12/10 01:08","price":57.27},{"date":"1397/12/10 03:08","price":57.19},{"date":"1397/12/10 04:08","price":57.3},{"date":"1397/12/10 04:32","price":57.39},{"date":"1397/12/10 05:08","price":57.48},{"date":"1397/12/10 05:32","price":57.39},{"date":"1397/12/10 06:08","price":57.37},{"date":"1397/12/10 06:32","price":57.42},{"date":"1397/12/10 07:08","price":57.45},{"date":"1397/12/10 07:32","price":57.44},{"date":"1397/12/10 08:08","price":57.42},{"date":"1397/12/10 08:32","price":57.38},{"date":"1397/12/10 09:08","price":57.44},{"date":"1397/12/10 09:32","price":57.51},{"date":"1397/12/10 10:08","price":57.63},{"date":"1397/12/10 10:32","price":57.79},{"date":"1397/12/10 11:08","price":57.69},{"date":"1397/12/10 11:32","price":57.67},{"date":"1397/12/10 12:08","price":57.59},{"date":"1397/12/10 13:08","price":57.51},{"date":"1397/12/10 13:32","price":57.5},{"date":"1397/12/10 14:08","price":57.33},{"date":"1397/12/10 14:32","price":57.37},{"date":"1397/12/10 15:08","price":57.35},{"date":"1397/12/10 15:32","price":57.44},{"date":"1397/12/10 16:08","price":57.38},{"date":"1397/12/10 17:08","price":57.11},{"date":"1397/12/10 17:32","price":57.05},{"date":"1397/12/10 18:08","price":57.27},{"date":"1397/12/10 18:32","price":57.51},{"date":"1397/12/10 19:08","price":57.13},{"date":"1397/12/10 19:32","price":56.59},{"date":"1397/12/10 20:08","price":56.27},{"date":"1397/12/10 20:32","price":55.62},{"date":"1397/12/10 21:08","price":55.86},{"date":"1397/12/10 21:32","price":55.72},{"date":"1397/12/10 22:08","price":55.95},{"date":"1397/12/10 22:32","price":55.77},{"date":"1397/12/10 23:08","price":55.93},{"date":"1397/12/10 23:32","price":55.71}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398