کمترین: 
20.87
بیشترین: 
21.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21.68
زمان: 
12/9 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 9 اسفند 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 9 اسفند 1397 , 21.68 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 11:08","price":21.12},{"date":"1397/12/09 11:32","price":21.2},{"date":"1397/12/09 12:08","price":21.14},{"date":"1397/12/09 12:32","price":20.96},{"date":"1397/12/09 13:08","price":21.1},{"date":"1397/12/09 13:32","price":20.96},{"date":"1397/12/09 14:08","price":20.92},{"date":"1397/12/09 14:32","price":20.87},{"date":"1397/12/09 15:08","price":20.92},{"date":"1397/12/09 15:32","price":21.18},{"date":"1397/12/09 16:08","price":21.71},{"date":"1397/12/09 16:32","price":21.94},{"date":"1397/12/09 17:08","price":21.99},{"date":"1397/12/09 17:32","price":21.94},{"date":"1397/12/09 18:08","price":21.8},{"date":"1397/12/09 18:32","price":21.54},{"date":"1397/12/09 19:08","price":21.47},{"date":"1397/12/09 19:32","price":21.77},{"date":"1397/12/09 20:08","price":21.73},{"date":"1397/12/09 20:32","price":21.72},{"date":"1397/12/09 21:08","price":21.68}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399