کمترین: 
617.13
بیشترین: 
625.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
624.88
زمان: 
12/9 23:32
قیمت گازوئیل امروز 9 اسفند 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 9 اسفند 1397 , 624.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 00:32","price":621.13},{"date":"1397/12/09 01:08","price":621.63},{"date":"1397/12/09 02:08","price":621.88},{"date":"1397/12/09 05:08","price":621.63},{"date":"1397/12/09 05:32","price":621.38},{"date":"1397/12/09 06:08","price":622.13},{"date":"1397/12/09 06:32","price":621.13},{"date":"1397/12/09 07:32","price":620.88},{"date":"1397/12/09 10:08","price":620.38},{"date":"1397/12/09 11:08","price":620.88},{"date":"1397/12/09 12:08","price":619},{"date":"1397/12/09 12:32","price":618.63},{"date":"1397/12/09 13:08","price":618.88},{"date":"1397/12/09 13:32","price":617.38},{"date":"1397/12/09 14:32","price":617.5},{"date":"1397/12/09 15:08","price":617.13},{"date":"1397/12/09 15:32","price":619.88},{"date":"1397/12/09 16:08","price":620.63},{"date":"1397/12/09 16:32","price":621.25},{"date":"1397/12/09 17:08","price":620.88},{"date":"1397/12/09 17:32","price":622.5},{"date":"1397/12/09 18:08","price":622.88},{"date":"1397/12/09 18:32","price":624.38},{"date":"1397/12/09 19:08","price":624.63},{"date":"1397/12/09 19:32","price":623.88},{"date":"1397/12/09 20:08","price":625.63},{"date":"1397/12/09 20:32","price":625.13},{"date":"1397/12/09 21:08","price":624.88},{"date":"1397/12/09 21:32","price":624.5},{"date":"1397/12/09 22:32","price":622.38},{"date":"1397/12/09 23:08","price":624.63},{"date":"1397/12/09 23:32","price":624.88}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399