کمترین: 
2.799
بیشترین: 
2.835
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.814
زمان: 
12/9 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 9 اسفند 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 9 اسفند 1397 , 2.814 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 00:08","price":2.804},{"date":"1397/12/09 00:32","price":2.806},{"date":"1397/12/09 01:08","price":2.808},{"date":"1397/12/09 02:08","price":2.812},{"date":"1397/12/09 03:00","price":2.808},{"date":"1397/12/09 04:08","price":2.809},{"date":"1397/12/09 05:08","price":2.808},{"date":"1397/12/09 06:08","price":2.809},{"date":"1397/12/09 06:32","price":2.808},{"date":"1397/12/09 07:08","price":2.809},{"date":"1397/12/09 07:32","price":2.811},{"date":"1397/12/09 08:32","price":2.808},{"date":"1397/12/09 09:32","price":2.803},{"date":"1397/12/09 10:08","price":2.802},{"date":"1397/12/09 11:08","price":2.804},{"date":"1397/12/09 11:32","price":2.799},{"date":"1397/12/09 12:08","price":2.806},{"date":"1397/12/09 12:32","price":2.812},{"date":"1397/12/09 13:08","price":2.817},{"date":"1397/12/09 13:32","price":2.814},{"date":"1397/12/09 14:08","price":2.821},{"date":"1397/12/09 14:32","price":2.82},{"date":"1397/12/09 15:08","price":2.835},{"date":"1397/12/09 15:32","price":2.833},{"date":"1397/12/09 16:08","price":2.824},{"date":"1397/12/09 16:32","price":2.821},{"date":"1397/12/09 17:08","price":2.83},{"date":"1397/12/09 17:32","price":2.829},{"date":"1397/12/09 18:08","price":2.835},{"date":"1397/12/09 18:32","price":2.833},{"date":"1397/12/09 19:08","price":2.818},{"date":"1397/12/09 19:32","price":2.808},{"date":"1397/12/09 20:08","price":2.8},{"date":"1397/12/09 21:08","price":2.812},{"date":"1397/12/09 21:32","price":2.805},{"date":"1397/12/09 22:08","price":2.814},{"date":"1397/12/09 23:08","price":2.808},{"date":"1397/12/09 23:32","price":2.814}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399