کمترین: 
1.741
بیشترین: 
1.7572
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7515
زمان: 
12/9 23:32
قیمت بنزین امروز 9 اسفند 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 9 اسفند 1397 , 1.7515 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 00:08","price":1.756},{"date":"1397/12/09 00:32","price":1.7555},{"date":"1397/12/09 01:08","price":1.7565},{"date":"1397/12/09 03:00","price":1.7555},{"date":"1397/12/09 04:32","price":1.7565},{"date":"1397/12/09 05:08","price":1.7535},{"date":"1397/12/09 05:32","price":1.7545},{"date":"1397/12/09 06:08","price":1.7535},{"date":"1397/12/09 06:32","price":1.7515},{"date":"1397/12/09 07:08","price":1.7525},{"date":"1397/12/09 07:32","price":1.7515},{"date":"1397/12/09 08:08","price":1.751},{"date":"1397/12/09 08:32","price":1.7505},{"date":"1397/12/09 09:08","price":1.751},{"date":"1397/12/09 09:32","price":1.7495},{"date":"1397/12/09 10:08","price":1.7471},{"date":"1397/12/09 11:08","price":1.7465},{"date":"1397/12/09 11:32","price":1.747},{"date":"1397/12/09 12:08","price":1.746},{"date":"1397/12/09 12:32","price":1.7495},{"date":"1397/12/09 13:08","price":1.7475},{"date":"1397/12/09 13:32","price":1.7417},{"date":"1397/12/09 14:08","price":1.7425},{"date":"1397/12/09 14:32","price":1.7435},{"date":"1397/12/09 15:08","price":1.7465},{"date":"1397/12/09 15:32","price":1.752},{"date":"1397/12/09 16:08","price":1.7555},{"date":"1397/12/09 16:32","price":1.7572},{"date":"1397/12/09 17:08","price":1.7545},{"date":"1397/12/09 17:32","price":1.756},{"date":"1397/12/09 18:08","price":1.754},{"date":"1397/12/09 18:32","price":1.7545},{"date":"1397/12/09 19:08","price":1.7505},{"date":"1397/12/09 19:32","price":1.7515},{"date":"1397/12/09 20:08","price":1.7535},{"date":"1397/12/09 20:32","price":1.753},{"date":"1397/12/09 21:08","price":1.7532},{"date":"1397/12/09 21:32","price":1.7501},{"date":"1397/12/09 22:08","price":1.749},{"date":"1397/12/09 22:32","price":1.741},{"date":"1397/12/09 23:08","price":1.7465},{"date":"1397/12/09 23:32","price":1.7515}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399