کمترین: 
2.0084
بیشترین: 
2.0283
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0278
زمان: 
12/9 23:32
قیمت نفت کوره امروز 9 اسفند 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 9 اسفند 1397 , 2.0278 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 00:08","price":2.0208},{"date":"1397/12/09 00:32","price":2.0205},{"date":"1397/12/09 01:08","price":2.0232},{"date":"1397/12/09 02:08","price":2.0245},{"date":"1397/12/09 03:00","price":2.0247},{"date":"1397/12/09 03:32","price":2.0251},{"date":"1397/12/09 04:08","price":2.0262},{"date":"1397/12/09 04:32","price":2.0252},{"date":"1397/12/09 05:08","price":2.0236},{"date":"1397/12/09 05:32","price":2.0232},{"date":"1397/12/09 06:08","price":2.0238},{"date":"1397/12/09 06:32","price":2.0209},{"date":"1397/12/09 07:08","price":2.0215},{"date":"1397/12/09 07:32","price":2.021},{"date":"1397/12/09 08:08","price":2.0207},{"date":"1397/12/09 08:32","price":2.0206},{"date":"1397/12/09 09:32","price":2.0204},{"date":"1397/12/09 10:08","price":2.0191},{"date":"1397/12/09 11:08","price":2.0189},{"date":"1397/12/09 11:32","price":2.0185},{"date":"1397/12/09 12:08","price":2.0151},{"date":"1397/12/09 12:32","price":2.014},{"date":"1397/12/09 13:08","price":2.0141},{"date":"1397/12/09 13:32","price":2.0086},{"date":"1397/12/09 14:08","price":2.0084},{"date":"1397/12/09 14:32","price":2.01},{"date":"1397/12/09 15:08","price":2.0084},{"date":"1397/12/09 15:32","price":2.0177},{"date":"1397/12/09 16:08","price":2.0191},{"date":"1397/12/09 16:32","price":2.0199},{"date":"1397/12/09 17:08","price":2.0187},{"date":"1397/12/09 17:32","price":2.0215},{"date":"1397/12/09 18:08","price":2.0229},{"date":"1397/12/09 18:32","price":2.0242},{"date":"1397/12/09 19:08","price":2.0277},{"date":"1397/12/09 19:32","price":2.024},{"date":"1397/12/09 20:08","price":2.0283},{"date":"1397/12/09 20:32","price":2.0259},{"date":"1397/12/09 21:08","price":2.0274},{"date":"1397/12/09 21:32","price":2.0256},{"date":"1397/12/09 22:08","price":2.0252},{"date":"1397/12/09 22:32","price":2.0173},{"date":"1397/12/09 23:08","price":2.0267},{"date":"1397/12/09 23:32","price":2.0278}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399