کمترین: 
66.03
بیشترین: 
66.54
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.34
زمان: 
12/9 23:32
قیمت نفت برنت امروز 9 اسفند 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 9 اسفند 1397 , 66.34 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 00:08","price":66.53},{"date":"1397/12/09 00:32","price":66.54},{"date":"1397/12/09 01:08","price":66.53},{"date":"1397/12/09 02:08","price":66.52},{"date":"1397/12/09 02:32","price":66.53},{"date":"1397/12/09 03:00","price":66.52},{"date":"1397/12/09 05:08","price":66.47},{"date":"1397/12/09 05:32","price":66.54},{"date":"1397/12/09 06:08","price":66.5},{"date":"1397/12/09 06:32","price":66.39},{"date":"1397/12/09 07:08","price":66.43},{"date":"1397/12/09 07:32","price":66.41},{"date":"1397/12/09 08:32","price":66.38},{"date":"1397/12/09 09:08","price":66.41},{"date":"1397/12/09 09:32","price":66.33},{"date":"1397/12/09 10:08","price":66.24},{"date":"1397/12/09 11:32","price":66.25},{"date":"1397/12/09 12:08","price":66.17},{"date":"1397/12/09 12:32","price":66.28},{"date":"1397/12/09 13:08","price":66.27},{"date":"1397/12/09 13:32","price":66.03},{"date":"1397/12/09 14:08","price":66.09},{"date":"1397/12/09 14:32","price":66.05},{"date":"1397/12/09 15:08","price":66.03},{"date":"1397/12/09 15:32","price":66.3},{"date":"1397/12/09 16:08","price":66.38},{"date":"1397/12/09 16:32","price":66.42},{"date":"1397/12/09 17:08","price":66.34},{"date":"1397/12/09 17:32","price":66.39},{"date":"1397/12/09 18:08","price":66.36},{"date":"1397/12/09 18:32","price":66.44},{"date":"1397/12/09 19:08","price":66.39},{"date":"1397/12/09 19:32","price":66.38},{"date":"1397/12/09 20:32","price":66.33},{"date":"1397/12/09 21:08","price":66.41},{"date":"1397/12/09 21:32","price":66.31},{"date":"1397/12/09 22:08","price":66.34},{"date":"1397/12/09 22:32","price":66.1},{"date":"1397/12/09 23:08","price":66.24},{"date":"1397/12/09 23:32","price":66.34}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398