کمترین: 
56.55
بیشترین: 
57.24
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.24
زمان: 
12/9 23:32
قیمت نفت سبک امروز 9 اسفند 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 9 اسفند 1397 , 57.24 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 00:08","price":56.95},{"date":"1397/12/09 00:32","price":56.98},{"date":"1397/12/09 02:08","price":57},{"date":"1397/12/09 03:32","price":56.99},{"date":"1397/12/09 04:08","price":57},{"date":"1397/12/09 05:08","price":56.91},{"date":"1397/12/09 05:32","price":56.99},{"date":"1397/12/09 06:08","price":56.96},{"date":"1397/12/09 06:32","price":56.91},{"date":"1397/12/09 07:08","price":56.95},{"date":"1397/12/09 07:32","price":56.91},{"date":"1397/12/09 08:32","price":56.9},{"date":"1397/12/09 09:08","price":56.89},{"date":"1397/12/09 09:32","price":56.82},{"date":"1397/12/09 10:08","price":56.76},{"date":"1397/12/09 11:08","price":56.75},{"date":"1397/12/09 11:32","price":56.73},{"date":"1397/12/09 12:08","price":56.7},{"date":"1397/12/09 12:32","price":56.77},{"date":"1397/12/09 13:32","price":56.55},{"date":"1397/12/09 14:08","price":56.58},{"date":"1397/12/09 14:32","price":56.56},{"date":"1397/12/09 15:08","price":56.57},{"date":"1397/12/09 15:32","price":56.8},{"date":"1397/12/09 16:08","price":56.81},{"date":"1397/12/09 16:32","price":56.89},{"date":"1397/12/09 17:08","price":56.83},{"date":"1397/12/09 17:32","price":56.95},{"date":"1397/12/09 18:08","price":57.09},{"date":"1397/12/09 18:32","price":57.12},{"date":"1397/12/09 19:08","price":56.96},{"date":"1397/12/09 19:32","price":57.07},{"date":"1397/12/09 20:08","price":57.15},{"date":"1397/12/09 20:32","price":57.11},{"date":"1397/12/09 21:08","price":57.23},{"date":"1397/12/09 21:32","price":57.14},{"date":"1397/12/09 22:08","price":57.1},{"date":"1397/12/09 22:32","price":56.96},{"date":"1397/12/09 23:08","price":57.13},{"date":"1397/12/09 23:32","price":57.24}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399