کمترین: 
34903
بیشترین: 
34982
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34903
زمان: 
12/8 14:00
قیمت دینار بحرین امروز 8 اسفند 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 8 اسفند 1397 , 34903 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 12:50","price":34982},{"date":"1397/12/08 14:00","price":34903}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399