کمترین: 
9822
بیشترین: 
9874
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9822
زمان: 
12/8 19:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 8 اسفند 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 8 اسفند 1397 , 9822 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:20","price":9870},{"date":"1397/12/08 11:50","price":9871},{"date":"1397/12/08 12:00","price":9870},{"date":"1397/12/08 12:10","price":9871},{"date":"1397/12/08 12:30","price":9874},{"date":"1397/12/08 12:40","price":9871},{"date":"1397/12/08 12:50","price":9856},{"date":"1397/12/08 13:10","price":9855},{"date":"1397/12/08 13:40","price":9856},{"date":"1397/12/08 13:50","price":9855},{"date":"1397/12/08 14:00","price":9833},{"date":"1397/12/08 14:20","price":9834},{"date":"1397/12/08 15:40","price":9836},{"date":"1397/12/08 16:00","price":9834},{"date":"1397/12/08 16:10","price":9830},{"date":"1397/12/08 16:20","price":9829},{"date":"1397/12/08 16:40","price":9830},{"date":"1397/12/08 17:00","price":9833},{"date":"1397/12/08 17:10","price":9834},{"date":"1397/12/08 17:40","price":9836},{"date":"1397/12/08 17:50","price":9830},{"date":"1397/12/08 18:00","price":9833},{"date":"1397/12/08 18:10","price":9834},{"date":"1397/12/08 18:20","price":9833},{"date":"1397/12/08 18:30","price":9830},{"date":"1397/12/08 18:40","price":9829},{"date":"1397/12/08 18:50","price":9828},{"date":"1397/12/08 19:00","price":9825},{"date":"1397/12/08 19:10","price":9822}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399