کمترین: 
43586
بیشترین: 
43837
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
43586
زمان: 
12/8 18:20
قیمت دینار کویت امروز 8 اسفند 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 43586 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:20","price":43837},{"date":"1397/12/08 12:10","price":43793},{"date":"1397/12/08 12:20","price":43822},{"date":"1397/12/08 12:50","price":43756},{"date":"1397/12/08 14:00","price":43657},{"date":"1397/12/08 18:20","price":43586}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399