کمترین: 
13263
بیشترین: 
13335
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13265
زمان: 
12/8 19:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 8 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 13265 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:20","price":13311},{"date":"1397/12/08 11:50","price":13316},{"date":"1397/12/08 12:00","price":13320},{"date":"1397/12/08 12:10","price":13331},{"date":"1397/12/08 12:20","price":13329},{"date":"1397/12/08 12:30","price":13333},{"date":"1397/12/08 12:40","price":13335},{"date":"1397/12/08 12:50","price":13315},{"date":"1397/12/08 13:10","price":13313},{"date":"1397/12/08 13:40","price":13323},{"date":"1397/12/08 13:50","price":13319},{"date":"1397/12/08 14:00","price":13287},{"date":"1397/12/08 14:10","price":13295},{"date":"1397/12/08 15:30","price":13298},{"date":"1397/12/08 15:40","price":13296},{"date":"1397/12/08 15:50","price":13295},{"date":"1397/12/08 16:00","price":13296},{"date":"1397/12/08 16:10","price":13295},{"date":"1397/12/08 16:20","price":13288},{"date":"1397/12/08 16:30","price":13287},{"date":"1397/12/08 16:40","price":13288},{"date":"1397/12/08 16:50","price":13290},{"date":"1397/12/08 17:10","price":13279},{"date":"1397/12/08 17:20","price":13283},{"date":"1397/12/08 17:30","price":13281},{"date":"1397/12/08 17:40","price":13287},{"date":"1397/12/08 17:50","price":13282},{"date":"1397/12/08 18:10","price":13290},{"date":"1397/12/08 18:20","price":13271},{"date":"1397/12/08 18:30","price":13278},{"date":"1397/12/08 18:40","price":13269},{"date":"1397/12/08 18:50","price":13266},{"date":"1397/12/08 19:00","price":13263},{"date":"1397/12/08 19:10","price":13267},{"date":"1397/12/08 19:20","price":13265}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399