کمترین: 
17603
بیشترین: 
17668
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17658
زمان: 
12/8 19:10
قیمت پوند امروز 8 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 8 اسفند 1397 , 17658 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:20","price":17632},{"date":"1397/12/08 11:50","price":17652},{"date":"1397/12/08 12:00","price":17665},{"date":"1397/12/08 12:10","price":17648},{"date":"1397/12/08 12:20","price":17658},{"date":"1397/12/08 12:30","price":17668},{"date":"1397/12/08 12:40","price":17666},{"date":"1397/12/08 12:50","price":17620},{"date":"1397/12/08 13:10","price":17639},{"date":"1397/12/08 13:30","price":17632},{"date":"1397/12/08 13:40","price":17636},{"date":"1397/12/08 13:50","price":17637},{"date":"1397/12/08 14:00","price":17603},{"date":"1397/12/08 14:10","price":17628},{"date":"1397/12/08 14:20","price":17620},{"date":"1397/12/08 15:30","price":17666},{"date":"1397/12/08 15:40","price":17653},{"date":"1397/12/08 15:50","price":17645},{"date":"1397/12/08 16:00","price":17637},{"date":"1397/12/08 16:10","price":17636},{"date":"1397/12/08 16:20","price":17638},{"date":"1397/12/08 16:30","price":17644},{"date":"1397/12/08 16:40","price":17654},{"date":"1397/12/08 16:50","price":17661},{"date":"1397/12/08 17:00","price":17642},{"date":"1397/12/08 17:10","price":17646},{"date":"1397/12/08 17:20","price":17658},{"date":"1397/12/08 17:40","price":17654},{"date":"1397/12/08 17:50","price":17638},{"date":"1397/12/08 18:00","price":17649},{"date":"1397/12/08 18:10","price":17665},{"date":"1397/12/08 18:20","price":17645},{"date":"1397/12/08 18:30","price":17665},{"date":"1397/12/08 18:40","price":17656},{"date":"1397/12/08 18:50","price":17658},{"date":"1397/12/08 19:00","price":17644},{"date":"1397/12/08 19:10","price":17658}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399