کمترین: 
1853500
بیشترین: 
1868500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1856500
زمان: 
12/8 15:25
قیمت آبشده جهانی امروز 8 اسفند 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 1856500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:10","price":1867500},{"date":"1397/12/08 11:20","price":1865500},{"date":"1397/12/08 11:25","price":1866500},{"date":"1397/12/08 11:30","price":1865500},{"date":"1397/12/08 11:40","price":1868500},{"date":"1397/12/08 11:45","price":1861500},{"date":"1397/12/08 11:50","price":1865500},{"date":"1397/12/08 11:55","price":1863500},{"date":"1397/12/08 12:00","price":1857500},{"date":"1397/12/08 12:15","price":1862500},{"date":"1397/12/08 12:21","price":1857500},{"date":"1397/12/08 12:25","price":1856500},{"date":"1397/12/08 12:30","price":1855500},{"date":"1397/12/08 12:35","price":1854500},{"date":"1397/12/08 12:45","price":1855500},{"date":"1397/12/08 13:05","price":1853500},{"date":"1397/12/08 13:10","price":1855500},{"date":"1397/12/08 13:20","price":1859500},{"date":"1397/12/08 13:25","price":1855500},{"date":"1397/12/08 13:30","price":1853500},{"date":"1397/12/08 13:35","price":1856500},{"date":"1397/12/08 13:40","price":1858500},{"date":"1397/12/08 13:50","price":1860500},{"date":"1397/12/08 14:00","price":1862500},{"date":"1397/12/08 14:10","price":1855500},{"date":"1397/12/08 14:25","price":1854500},{"date":"1397/12/08 15:25","price":1856500}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399