کمترین: 
1853000
بیشترین: 
1868000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1856000
زمان: 
12/8 15:25
قیمت آبشده نقدی امروز 8 اسفند 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 1856000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:10","price":1867000},{"date":"1397/12/08 11:20","price":1865000},{"date":"1397/12/08 11:25","price":1866000},{"date":"1397/12/08 11:30","price":1865000},{"date":"1397/12/08 11:40","price":1868000},{"date":"1397/12/08 11:45","price":1861000},{"date":"1397/12/08 11:50","price":1865000},{"date":"1397/12/08 11:55","price":1863000},{"date":"1397/12/08 12:00","price":1857000},{"date":"1397/12/08 12:15","price":1862000},{"date":"1397/12/08 12:21","price":1857000},{"date":"1397/12/08 12:25","price":1856000},{"date":"1397/12/08 12:30","price":1855000},{"date":"1397/12/08 12:35","price":1854000},{"date":"1397/12/08 12:45","price":1855000},{"date":"1397/12/08 13:05","price":1853000},{"date":"1397/12/08 13:10","price":1855000},{"date":"1397/12/08 13:20","price":1859000},{"date":"1397/12/08 13:25","price":1855000},{"date":"1397/12/08 13:30","price":1853000},{"date":"1397/12/08 13:35","price":1856000},{"date":"1397/12/08 13:40","price":1858000},{"date":"1397/12/08 13:50","price":1860000},{"date":"1397/12/08 14:00","price":1862000},{"date":"1397/12/08 14:10","price":1855000},{"date":"1397/12/08 14:25","price":1854000},{"date":"1397/12/08 15:25","price":1856000}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399