کمترین: 
2058030
بیشترین: 
2073490
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2062450
زمان: 
12/8 14:25
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 8 اسفند 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 2062450 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:10","price":2064660},{"date":"1397/12/08 11:20","price":2073490},{"date":"1397/12/08 11:25","price":2071280},{"date":"1397/12/08 11:30","price":2070400},{"date":"1397/12/08 11:40","price":2071280},{"date":"1397/12/08 11:45","price":2066860},{"date":"1397/12/08 11:50","price":2069070},{"date":"1397/12/08 11:55","price":2071280},{"date":"1397/12/08 12:00","price":2062450},{"date":"1397/12/08 12:05","price":2065980},{"date":"1397/12/08 12:21","price":2064660},{"date":"1397/12/08 12:25","price":2060240},{"date":"1397/12/08 12:30","price":2058030},{"date":"1397/12/08 12:35","price":2058910},{"date":"1397/12/08 12:45","price":2061560},{"date":"1397/12/08 12:50","price":2058910},{"date":"1397/12/08 13:00","price":2059800},{"date":"1397/12/08 13:05","price":2058030},{"date":"1397/12/08 13:10","price":2061120},{"date":"1397/12/08 13:20","price":2064210},{"date":"1397/12/08 13:25","price":2062450},{"date":"1397/12/08 13:30","price":2060240},{"date":"1397/12/08 13:35","price":2062450},{"date":"1397/12/08 13:40","price":2063770},{"date":"1397/12/08 13:50","price":2068190},{"date":"1397/12/08 14:00","price":2071280},{"date":"1397/12/08 14:10","price":2065980},{"date":"1397/12/08 14:20","price":2064660},{"date":"1397/12/08 14:25","price":2062450}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399