کمترین: 
570390
بیشترین: 
575000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
571310
زمان: 
12/8 15:25
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 8 اسفند 1397
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 8 اسفند 1397 , 571310 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:10","price":574700},{"date":"1397/12/08 11:20","price":574080},{"date":"1397/12/08 11:25","price":574390},{"date":"1397/12/08 11:30","price":574080},{"date":"1397/12/08 11:40","price":575000},{"date":"1397/12/08 11:45","price":572850},{"date":"1397/12/08 11:50","price":574080},{"date":"1397/12/08 11:55","price":573470},{"date":"1397/12/08 12:00","price":571620},{"date":"1397/12/08 12:15","price":573160},{"date":"1397/12/08 12:20","price":571620},{"date":"1397/12/08 12:25","price":571310},{"date":"1397/12/08 12:30","price":571000},{"date":"1397/12/08 12:35","price":570690},{"date":"1397/12/08 12:45","price":571000},{"date":"1397/12/08 13:05","price":570390},{"date":"1397/12/08 13:10","price":571000},{"date":"1397/12/08 13:20","price":572230},{"date":"1397/12/08 13:25","price":570690},{"date":"1397/12/08 13:30","price":570390},{"date":"1397/12/08 13:35","price":571310},{"date":"1397/12/08 13:40","price":571930},{"date":"1397/12/08 13:50","price":572540},{"date":"1397/12/08 14:00","price":573160},{"date":"1397/12/08 14:10","price":570390},{"date":"1397/12/08 14:20","price":571000},{"date":"1397/12/08 14:25","price":570690},{"date":"1397/12/08 15:25","price":571310}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398