کمترین: 
19.77
بیشترین: 
21.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21.25
زمان: 
12/8 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 8 اسفند 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 21.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:08","price":19.77},{"date":"1397/12/08 12:08","price":20.28},{"date":"1397/12/08 13:08","price":20.7},{"date":"1397/12/08 13:32","price":20.72},{"date":"1397/12/08 14:08","price":20.55},{"date":"1397/12/08 14:32","price":20.59},{"date":"1397/12/08 15:32","price":20.6},{"date":"1397/12/08 16:08","price":20.58},{"date":"1397/12/08 16:32","price":20.64},{"date":"1397/12/08 17:08","price":20.6},{"date":"1397/12/08 17:32","price":20.61},{"date":"1397/12/08 18:08","price":20.62},{"date":"1397/12/08 18:32","price":20.7},{"date":"1397/12/08 19:08","price":21.12},{"date":"1397/12/08 20:00","price":21.15},{"date":"1397/12/08 20:32","price":21.3},{"date":"1397/12/08 21:08","price":21.25}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398