کمترین: 
11170.3
بیشترین: 
11170.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.3
زمان: 
12/8 10:10
قیمت دینار بحرین امروز 8 اسفند 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 8 اسفند 1397 , 11170.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 10:10","price":11170.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398