کمترین: 
65.5
بیشترین: 
66.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.56
زمان: 
12/8 23:08
قیمت نفت برنت امروز 8 اسفند 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 66.56 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 00:32","price":65.52},{"date":"1397/12/08 01:08","price":65.5},{"date":"1397/12/08 01:32","price":65.79},{"date":"1397/12/08 02:08","price":65.81},{"date":"1397/12/08 02:32","price":65.78},{"date":"1397/12/08 05:00","price":65.77},{"date":"1397/12/08 05:32","price":65.71},{"date":"1397/12/08 06:08","price":65.72},{"date":"1397/12/08 06:32","price":65.69},{"date":"1397/12/08 07:08","price":65.72},{"date":"1397/12/08 07:32","price":65.68},{"date":"1397/12/08 08:08","price":65.72},{"date":"1397/12/08 09:08","price":65.78},{"date":"1397/12/08 09:32","price":65.77},{"date":"1397/12/08 10:08","price":65.78},{"date":"1397/12/08 10:32","price":65.66},{"date":"1397/12/08 11:08","price":65.72},{"date":"1397/12/08 12:08","price":65.55},{"date":"1397/12/08 13:08","price":65.78},{"date":"1397/12/08 13:32","price":65.88},{"date":"1397/12/08 14:08","price":65.83},{"date":"1397/12/08 14:32","price":65.86},{"date":"1397/12/08 15:32","price":66.25},{"date":"1397/12/08 16:08","price":66.22},{"date":"1397/12/08 16:32","price":66.24},{"date":"1397/12/08 17:08","price":66.19},{"date":"1397/12/08 17:32","price":66.23},{"date":"1397/12/08 18:08","price":66.06},{"date":"1397/12/08 18:32","price":65.92},{"date":"1397/12/08 19:08","price":65.89},{"date":"1397/12/08 20:00","price":66.75},{"date":"1397/12/08 20:32","price":66.81},{"date":"1397/12/08 21:08","price":66.77},{"date":"1397/12/08 22:08","price":66.81},{"date":"1397/12/08 22:32","price":66.68},{"date":"1397/12/08 23:08","price":66.56}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398