کمترین: 
2.747
بیشترین: 
2.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.8
زمان: 
12/8 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 8 اسفند 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 2.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 00:08","price":2.77},{"date":"1397/12/08 00:32","price":2.774},{"date":"1397/12/08 01:08","price":2.772},{"date":"1397/12/08 01:32","price":2.774},{"date":"1397/12/08 02:08","price":2.772},{"date":"1397/12/08 03:08","price":2.771},{"date":"1397/12/08 03:32","price":2.768},{"date":"1397/12/08 05:00","price":2.766},{"date":"1397/12/08 07:08","price":2.765},{"date":"1397/12/08 07:32","price":2.768},{"date":"1397/12/08 08:32","price":2.76},{"date":"1397/12/08 09:08","price":2.783},{"date":"1397/12/08 09:32","price":2.781},{"date":"1397/12/08 10:08","price":2.78},{"date":"1397/12/08 10:32","price":2.777},{"date":"1397/12/08 11:08","price":2.776},{"date":"1397/12/08 13:08","price":2.782},{"date":"1397/12/08 13:32","price":2.781},{"date":"1397/12/08 14:08","price":2.776},{"date":"1397/12/08 14:32","price":2.774},{"date":"1397/12/08 15:32","price":2.773},{"date":"1397/12/08 16:08","price":2.764},{"date":"1397/12/08 16:32","price":2.761},{"date":"1397/12/08 17:08","price":2.748},{"date":"1397/12/08 17:32","price":2.747},{"date":"1397/12/08 18:08","price":2.756},{"date":"1397/12/08 18:32","price":2.76},{"date":"1397/12/08 19:08","price":2.762},{"date":"1397/12/08 20:00","price":2.785},{"date":"1397/12/08 20:32","price":2.792},{"date":"1397/12/08 21:08","price":2.779},{"date":"1397/12/08 21:32","price":2.782},{"date":"1397/12/08 22:08","price":2.788},{"date":"1397/12/08 22:32","price":2.791},{"date":"1397/12/08 23:08","price":2.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398