کمترین: 
1.7274
بیشترین: 
1.7633
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7605
زمان: 
12/8 23:08
قیمت بنزین امروز 8 اسفند 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 8 اسفند 1397 , 1.7605 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 00:08","price":1.7289},{"date":"1397/12/08 00:32","price":1.728},{"date":"1397/12/08 01:08","price":1.7274},{"date":"1397/12/08 01:32","price":1.7365},{"date":"1397/12/08 02:08","price":1.737},{"date":"1397/12/08 03:08","price":1.735},{"date":"1397/12/08 03:32","price":1.7381},{"date":"1397/12/08 04:08","price":1.7365},{"date":"1397/12/08 05:00","price":1.738},{"date":"1397/12/08 06:08","price":1.7385},{"date":"1397/12/08 07:32","price":1.736},{"date":"1397/12/08 08:08","price":1.7365},{"date":"1397/12/08 08:32","price":1.7355},{"date":"1397/12/08 09:08","price":1.7375},{"date":"1397/12/08 09:32","price":1.737},{"date":"1397/12/08 10:08","price":1.738},{"date":"1397/12/08 10:32","price":1.7346},{"date":"1397/12/08 11:08","price":1.7355},{"date":"1397/12/08 12:08","price":1.731},{"date":"1397/12/08 13:08","price":1.7365},{"date":"1397/12/08 13:32","price":1.7385},{"date":"1397/12/08 14:08","price":1.738},{"date":"1397/12/08 14:32","price":1.7382},{"date":"1397/12/08 15:32","price":1.7492},{"date":"1397/12/08 16:08","price":1.7491},{"date":"1397/12/08 16:32","price":1.7483},{"date":"1397/12/08 17:08","price":1.7456},{"date":"1397/12/08 17:32","price":1.7465},{"date":"1397/12/08 18:32","price":1.7411},{"date":"1397/12/08 19:08","price":1.742},{"date":"1397/12/08 20:00","price":1.76},{"date":"1397/12/08 20:32","price":1.7633},{"date":"1397/12/08 21:08","price":1.7605},{"date":"1397/12/08 21:32","price":1.7576},{"date":"1397/12/08 22:08","price":1.7591},{"date":"1397/12/08 22:32","price":1.7595},{"date":"1397/12/08 23:08","price":1.7605}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398