کمترین: 
615.13
بیشترین: 
624.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
621.38
زمان: 
12/8 23:08
قیمت گازوئیل امروز 8 اسفند 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 621.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 00:08","price":615.88},{"date":"1397/12/08 00:32","price":616.13},{"date":"1397/12/08 01:08","price":615.88},{"date":"1397/12/08 01:32","price":617.25},{"date":"1397/12/08 05:00","price":616.88},{"date":"1397/12/08 05:32","price":616.63},{"date":"1397/12/08 06:32","price":616.13},{"date":"1397/12/08 07:32","price":616},{"date":"1397/12/08 08:08","price":616.63},{"date":"1397/12/08 09:08","price":616.75},{"date":"1397/12/08 09:32","price":616.38},{"date":"1397/12/08 10:32","price":615.88},{"date":"1397/12/08 11:08","price":616.13},{"date":"1397/12/08 12:08","price":615.13},{"date":"1397/12/08 13:08","price":617.38},{"date":"1397/12/08 13:32","price":617.88},{"date":"1397/12/08 14:08","price":615.88},{"date":"1397/12/08 15:32","price":618.88},{"date":"1397/12/08 16:08","price":619.13},{"date":"1397/12/08 16:32","price":619.63},{"date":"1397/12/08 17:08","price":619.38},{"date":"1397/12/08 17:32","price":620.63},{"date":"1397/12/08 18:08","price":618.63},{"date":"1397/12/08 18:32","price":618},{"date":"1397/12/08 19:08","price":618.38},{"date":"1397/12/08 20:00","price":623.75},{"date":"1397/12/08 20:32","price":624.75},{"date":"1397/12/08 21:08","price":624.13},{"date":"1397/12/08 21:32","price":623.88},{"date":"1397/12/08 22:08","price":624.5},{"date":"1397/12/08 22:32","price":622.88},{"date":"1397/12/08 23:08","price":621.38}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398