کمترین: 
2.0019
بیشترین: 
2.0328
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.023
زمان: 
12/8 23:08
قیمت نفت کوره امروز 8 اسفند 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 2.023 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 00:08","price":2.0046},{"date":"1397/12/08 00:32","price":2.004},{"date":"1397/12/08 01:32","price":2.0082},{"date":"1397/12/08 03:08","price":2.006},{"date":"1397/12/08 03:32","price":2.0079},{"date":"1397/12/08 04:08","price":2.0063},{"date":"1397/12/08 05:00","price":2.008},{"date":"1397/12/08 07:08","price":2.0109},{"date":"1397/12/08 07:32","price":2.005},{"date":"1397/12/08 08:08","price":2.0066},{"date":"1397/12/08 08:32","price":2.0064},{"date":"1397/12/08 09:08","price":2.0075},{"date":"1397/12/08 09:32","price":2.0063},{"date":"1397/12/08 10:08","price":2.0055},{"date":"1397/12/08 10:32","price":2.0048},{"date":"1397/12/08 11:08","price":2.0054},{"date":"1397/12/08 12:08","price":2.0019},{"date":"1397/12/08 13:08","price":2.0061},{"date":"1397/12/08 13:32","price":2.0086},{"date":"1397/12/08 14:08","price":2.0031},{"date":"1397/12/08 14:32","price":2.004},{"date":"1397/12/08 15:32","price":2.0137},{"date":"1397/12/08 16:08","price":2.0134},{"date":"1397/12/08 16:32","price":2.0164},{"date":"1397/12/08 17:08","price":2.0166},{"date":"1397/12/08 17:32","price":2.0183},{"date":"1397/12/08 18:08","price":2.0107},{"date":"1397/12/08 18:32","price":2.01},{"date":"1397/12/08 19:08","price":2.0103},{"date":"1397/12/08 20:00","price":2.0278},{"date":"1397/12/08 20:32","price":2.0328},{"date":"1397/12/08 21:08","price":2.0302},{"date":"1397/12/08 21:32","price":2.0301},{"date":"1397/12/08 22:08","price":2.0309},{"date":"1397/12/08 22:32","price":2.0251},{"date":"1397/12/08 23:08","price":2.023}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398