کمترین: 
55.62
بیشترین: 
57.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.94
زمان: 
12/8 23:08
قیمت نفت سبک امروز 8 اسفند 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 56.94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 00:08","price":55.66},{"date":"1397/12/08 00:32","price":55.65},{"date":"1397/12/08 01:08","price":55.62},{"date":"1397/12/08 01:32","price":56},{"date":"1397/12/08 02:08","price":55.98},{"date":"1397/12/08 03:08","price":55.96},{"date":"1397/12/08 03:32","price":56.03},{"date":"1397/12/08 04:08","price":55.97},{"date":"1397/12/08 05:00","price":56.03},{"date":"1397/12/08 07:08","price":56},{"date":"1397/12/08 07:32","price":55.93},{"date":"1397/12/08 08:08","price":55.97},{"date":"1397/12/08 09:08","price":56.04},{"date":"1397/12/08 09:32","price":56},{"date":"1397/12/08 10:32","price":55.88},{"date":"1397/12/08 11:08","price":55.95},{"date":"1397/12/08 12:08","price":55.87},{"date":"1397/12/08 13:08","price":56.1},{"date":"1397/12/08 13:32","price":56.19},{"date":"1397/12/08 14:08","price":56.14},{"date":"1397/12/08 14:32","price":56.22},{"date":"1397/12/08 15:32","price":56.54},{"date":"1397/12/08 16:08","price":56.56},{"date":"1397/12/08 16:32","price":56.62},{"date":"1397/12/08 17:08","price":56.66},{"date":"1397/12/08 17:32","price":56.64},{"date":"1397/12/08 18:08","price":56.6},{"date":"1397/12/08 18:32","price":56.47},{"date":"1397/12/08 19:08","price":56.39},{"date":"1397/12/08 20:00","price":57.3},{"date":"1397/12/08 20:32","price":57.27},{"date":"1397/12/08 21:32","price":57.24},{"date":"1397/12/08 22:08","price":57.3},{"date":"1397/12/08 22:32","price":57.16},{"date":"1397/12/08 23:08","price":56.94}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398