کمترین: 
1546
بیشترین: 
1553
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1546
زمان: 
12/7 19:00
قیمت کرون نروژ امروز 7 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 7 اسفند 1397 , 1546 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 11:20","price":1550},{"date":"1397/12/07 11:50","price":1549},{"date":"1397/12/07 12:10","price":1550},{"date":"1397/12/07 13:20","price":1551},{"date":"1397/12/07 13:50","price":1553},{"date":"1397/12/07 14:00","price":1551},{"date":"1397/12/07 14:10","price":1553},{"date":"1397/12/07 14:20","price":1551},{"date":"1397/12/07 14:30","price":1553},{"date":"1397/12/07 14:50","price":1551},{"date":"1397/12/07 15:30","price":1550},{"date":"1397/12/07 15:40","price":1551},{"date":"1397/12/07 15:50","price":1553},{"date":"1397/12/07 16:20","price":1547},{"date":"1397/12/07 17:30","price":1548},{"date":"1397/12/07 17:40","price":1550},{"date":"1397/12/07 17:50","price":1548},{"date":"1397/12/07 18:10","price":1550},{"date":"1397/12/07 18:20","price":1548},{"date":"1397/12/07 18:40","price":1547},{"date":"1397/12/07 19:00","price":1546}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398