کمترین: 
2023
بیشترین: 
2035
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2024
زمان: 
12/7 19:10
قیمت کرون دانمارک امروز 7 اسفند 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 7 اسفند 1397 , 2024 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 11:20","price":2032},{"date":"1397/12/07 11:50","price":2031},{"date":"1397/12/07 12:10","price":2032},{"date":"1397/12/07 13:20","price":2033},{"date":"1397/12/07 14:00","price":2035},{"date":"1397/12/07 14:10","price":2033},{"date":"1397/12/07 16:20","price":2026},{"date":"1397/12/07 17:10","price":2024},{"date":"1397/12/07 17:20","price":2026},{"date":"1397/12/07 17:30","price":2027},{"date":"1397/12/07 17:50","price":2026},{"date":"1397/12/07 18:40","price":2024},{"date":"1397/12/07 19:00","price":2023},{"date":"1397/12/07 19:10","price":2024}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398