کمترین: 
35032
بیشترین: 
35165
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
35035
زمان: 
12/7 19:10
قیمت دینار بحرین امروز 7 اسفند 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 7 اسفند 1397 , 35035 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 11:20","price":35165},{"date":"1397/12/07 12:00","price":35164},{"date":"1397/12/07 13:50","price":35165},{"date":"1397/12/07 15:20","price":35164},{"date":"1397/12/07 16:20","price":35032},{"date":"1397/12/07 17:50","price":35034},{"date":"1397/12/07 18:10","price":35035},{"date":"1397/12/07 18:40","price":35036},{"date":"1397/12/07 19:10","price":35035}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398