کمترین: 
13280
بیشترین: 
13359
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13287
زمان: 
12/7 19:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 7 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 7 اسفند 1397 , 13287 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 11:20","price":13342},{"date":"1397/12/07 11:30","price":13345},{"date":"1397/12/07 11:50","price":13339},{"date":"1397/12/07 12:00","price":13343},{"date":"1397/12/07 12:10","price":13347},{"date":"1397/12/07 12:30","price":13345},{"date":"1397/12/07 12:50","price":13351},{"date":"1397/12/07 13:00","price":13357},{"date":"1397/12/07 13:10","price":13359},{"date":"1397/12/07 13:20","price":13357},{"date":"1397/12/07 13:30","price":13355},{"date":"1397/12/07 13:40","price":13357},{"date":"1397/12/07 14:00","price":13359},{"date":"1397/12/07 14:10","price":13354},{"date":"1397/12/07 14:20","price":13347},{"date":"1397/12/07 14:30","price":13350},{"date":"1397/12/07 14:50","price":13343},{"date":"1397/12/07 15:10","price":13342},{"date":"1397/12/07 15:20","price":13341},{"date":"1397/12/07 15:30","price":13343},{"date":"1397/12/07 15:40","price":13345},{"date":"1397/12/07 15:50","price":13347},{"date":"1397/12/07 16:20","price":13288},{"date":"1397/12/07 16:40","price":13292},{"date":"1397/12/07 17:00","price":13289},{"date":"1397/12/07 17:10","price":13291},{"date":"1397/12/07 17:20","price":13295},{"date":"1397/12/07 17:30","price":13296},{"date":"1397/12/07 17:50","price":13292},{"date":"1397/12/07 18:10","price":13295},{"date":"1397/12/07 18:20","price":13292},{"date":"1397/12/07 18:40","price":13280},{"date":"1397/12/07 19:00","price":13283},{"date":"1397/12/07 19:10","price":13287}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398