کمترین: 
9145
بیشترین: 
9192
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9148
زمان: 
12/7 19:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 7 اسفند 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 7 اسفند 1397 , 9148 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 11:20","price":9190},{"date":"1397/12/07 11:30","price":9189},{"date":"1397/12/07 11:40","price":9192},{"date":"1397/12/07 11:50","price":9186},{"date":"1397/12/07 12:00","price":9188},{"date":"1397/12/07 12:10","price":9190},{"date":"1397/12/07 12:30","price":9180},{"date":"1397/12/07 12:50","price":9176},{"date":"1397/12/07 13:00","price":9180},{"date":"1397/12/07 13:10","price":9182},{"date":"1397/12/07 13:20","price":9178},{"date":"1397/12/07 13:30","price":9182},{"date":"1397/12/07 13:50","price":9189},{"date":"1397/12/07 14:10","price":9185},{"date":"1397/12/07 14:30","price":9186},{"date":"1397/12/07 14:50","price":9184},{"date":"1397/12/07 15:10","price":9181},{"date":"1397/12/07 15:20","price":9180},{"date":"1397/12/07 15:30","price":9181},{"date":"1397/12/07 15:40","price":9182},{"date":"1397/12/07 15:50","price":9190},{"date":"1397/12/07 16:20","price":9156},{"date":"1397/12/07 16:40","price":9149},{"date":"1397/12/07 17:00","price":9146},{"date":"1397/12/07 17:10","price":9148},{"date":"1397/12/07 17:20","price":9153},{"date":"1397/12/07 17:30","price":9154},{"date":"1397/12/07 17:40","price":9160},{"date":"1397/12/07 17:50","price":9156},{"date":"1397/12/07 18:10","price":9158},{"date":"1397/12/07 18:20","price":9154},{"date":"1397/12/07 18:40","price":9146},{"date":"1397/12/07 19:00","price":9145},{"date":"1397/12/07 19:10","price":9148}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398