کمترین: 
11997
بیشترین: 
12055
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12010
زمان: 
12/7 17:50
قیمت ین ژاپن امروز 7 اسفند 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 7 اسفند 1397 , 12010 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 11:20","price":12055},{"date":"1397/12/07 11:40","price":12042},{"date":"1397/12/07 12:00","price":12055},{"date":"1397/12/07 12:20","price":12042},{"date":"1397/12/07 12:30","price":12055},{"date":"1397/12/07 14:20","price":12042},{"date":"1397/12/07 14:50","price":12055},{"date":"1397/12/07 15:10","price":12042},{"date":"1397/12/07 15:20","price":12055},{"date":"1397/12/07 15:40","price":12042},{"date":"1397/12/07 15:50","price":12055},{"date":"1397/12/07 16:20","price":12010},{"date":"1397/12/07 16:30","price":11997},{"date":"1397/12/07 16:40","price":12010},{"date":"1397/12/07 17:00","price":11997},{"date":"1397/12/07 17:10","price":12010},{"date":"1397/12/07 17:40","price":12023},{"date":"1397/12/07 17:50","price":12010}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398