کمترین: 
64.55
بیشترین: 
65.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.5
زمان: 
12/7 23:32
قیمت نفت برنت امروز 7 اسفند 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 7 اسفند 1397 , 65.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 00:32","price":64.81},{"date":"1397/12/07 01:08","price":64.84},{"date":"1397/12/07 02:08","price":64.94},{"date":"1397/12/07 03:00","price":64.93},{"date":"1397/12/07 05:08","price":65.12},{"date":"1397/12/07 05:32","price":64.55},{"date":"1397/12/07 06:08","price":64.71},{"date":"1397/12/07 06:32","price":64.73},{"date":"1397/12/07 07:08","price":64.85},{"date":"1397/12/07 07:40","price":64.74},{"date":"1397/12/07 08:08","price":64.65},{"date":"1397/12/07 09:00","price":64.7},{"date":"1397/12/07 09:32","price":64.73},{"date":"1397/12/07 10:08","price":64.78},{"date":"1397/12/07 10:32","price":64.84},{"date":"1397/12/07 11:08","price":64.81},{"date":"1397/12/07 11:32","price":64.85},{"date":"1397/12/07 12:08","price":64.75},{"date":"1397/12/07 12:32","price":65.03},{"date":"1397/12/07 13:08","price":64.94},{"date":"1397/12/07 13:32","price":65.19},{"date":"1397/12/07 14:08","price":65.38},{"date":"1397/12/07 15:08","price":65.12},{"date":"1397/12/07 15:32","price":65.34},{"date":"1397/12/07 16:08","price":65.47},{"date":"1397/12/07 16:32","price":65.56},{"date":"1397/12/07 17:08","price":65.4},{"date":"1397/12/07 17:32","price":65.28},{"date":"1397/12/07 18:08","price":65.03},{"date":"1397/12/07 18:32","price":65.31},{"date":"1397/12/07 19:08","price":65.17},{"date":"1397/12/07 20:00","price":65.59},{"date":"1397/12/07 20:32","price":65.53},{"date":"1397/12/07 21:08","price":65.57},{"date":"1397/12/07 21:32","price":65.31},{"date":"1397/12/07 22:08","price":65.28},{"date":"1397/12/07 23:08","price":65.27},{"date":"1397/12/07 23:32","price":65.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398