کمترین: 
2.766
بیشترین: 
2.846
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.766
زمان: 
12/7 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 7 اسفند 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 7 اسفند 1397 , 2.766 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 00:08","price":2.817},{"date":"1397/12/07 00:32","price":2.809},{"date":"1397/12/07 01:08","price":2.813},{"date":"1397/12/07 02:08","price":2.816},{"date":"1397/12/07 03:00","price":2.817},{"date":"1397/12/07 04:08","price":2.816},{"date":"1397/12/07 04:32","price":2.815},{"date":"1397/12/07 05:08","price":2.813},{"date":"1397/12/07 06:08","price":2.817},{"date":"1397/12/07 07:08","price":2.819},{"date":"1397/12/07 07:40","price":2.82},{"date":"1397/12/07 08:32","price":2.814},{"date":"1397/12/07 09:00","price":2.823},{"date":"1397/12/07 09:32","price":2.828},{"date":"1397/12/07 10:08","price":2.827},{"date":"1397/12/07 10:32","price":2.821},{"date":"1397/12/07 11:08","price":2.816},{"date":"1397/12/07 11:32","price":2.829},{"date":"1397/12/07 12:08","price":2.822},{"date":"1397/12/07 12:32","price":2.829},{"date":"1397/12/07 13:32","price":2.836},{"date":"1397/12/07 14:08","price":2.837},{"date":"1397/12/07 15:08","price":2.841},{"date":"1397/12/07 15:32","price":2.842},{"date":"1397/12/07 16:08","price":2.835},{"date":"1397/12/07 16:32","price":2.836},{"date":"1397/12/07 17:08","price":2.846},{"date":"1397/12/07 17:32","price":2.845},{"date":"1397/12/07 18:08","price":2.833},{"date":"1397/12/07 19:08","price":2.828},{"date":"1397/12/07 20:00","price":2.811},{"date":"1397/12/07 20:32","price":2.805},{"date":"1397/12/07 21:08","price":2.807},{"date":"1397/12/07 21:32","price":2.805},{"date":"1397/12/07 22:08","price":2.807},{"date":"1397/12/07 23:08","price":2.8},{"date":"1397/12/07 23:32","price":2.766}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398