کمترین: 
1.6979
بیشترین: 
1.7325
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7285
زمان: 
12/7 23:32
قیمت بنزین امروز 7 اسفند 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 7 اسفند 1397 , 1.7285 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 00:08","price":1.7025},{"date":"1397/12/07 00:32","price":1.704},{"date":"1397/12/07 02:08","price":1.7055},{"date":"1397/12/07 03:00","price":1.7035},{"date":"1397/12/07 04:08","price":1.7055},{"date":"1397/12/07 04:32","price":1.7045},{"date":"1397/12/07 05:08","price":1.7093},{"date":"1397/12/07 05:32","price":1.6985},{"date":"1397/12/07 06:08","price":1.701},{"date":"1397/12/07 06:32","price":1.6995},{"date":"1397/12/07 07:08","price":1.7015},{"date":"1397/12/07 07:40","price":1.6995},{"date":"1397/12/07 08:08","price":1.6979},{"date":"1397/12/07 08:32","price":1.698},{"date":"1397/12/07 09:00","price":1.699},{"date":"1397/12/07 09:32","price":1.6988},{"date":"1397/12/07 10:08","price":1.7},{"date":"1397/12/07 10:32","price":1.701},{"date":"1397/12/07 11:08","price":1.7005},{"date":"1397/12/07 11:32","price":1.7025},{"date":"1397/12/07 12:08","price":1.7005},{"date":"1397/12/07 12:32","price":1.7065},{"date":"1397/12/07 13:08","price":1.7042},{"date":"1397/12/07 13:32","price":1.7079},{"date":"1397/12/07 14:08","price":1.7145},{"date":"1397/12/07 15:08","price":1.71},{"date":"1397/12/07 15:32","price":1.7131},{"date":"1397/12/07 16:08","price":1.7162},{"date":"1397/12/07 16:32","price":1.7184},{"date":"1397/12/07 17:08","price":1.7165},{"date":"1397/12/07 17:32","price":1.718},{"date":"1397/12/07 18:08","price":1.7183},{"date":"1397/12/07 18:32","price":1.7256},{"date":"1397/12/07 19:08","price":1.7195},{"date":"1397/12/07 20:00","price":1.7295},{"date":"1397/12/07 20:32","price":1.73},{"date":"1397/12/07 21:08","price":1.7325},{"date":"1397/12/07 21:32","price":1.7228},{"date":"1397/12/07 22:08","price":1.724},{"date":"1397/12/07 23:08","price":1.7237},{"date":"1397/12/07 23:32","price":1.7285}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398