کمترین: 
604.38
بیشترین: 
616.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
615.63
زمان: 
12/7 23:32
قیمت گازوئیل امروز 7 اسفند 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 7 اسفند 1397 , 615.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 00:08","price":605.38},{"date":"1397/12/07 00:32","price":605.63},{"date":"1397/12/07 01:08","price":605.88},{"date":"1397/12/07 02:08","price":606.38},{"date":"1397/12/07 05:08","price":608.38},{"date":"1397/12/07 05:32","price":604.38},{"date":"1397/12/07 06:08","price":605.63},{"date":"1397/12/07 06:32","price":605.13},{"date":"1397/12/07 07:08","price":606.13},{"date":"1397/12/07 07:40","price":605.63},{"date":"1397/12/07 08:08","price":605},{"date":"1397/12/07 09:00","price":605.38},{"date":"1397/12/07 10:08","price":606.13},{"date":"1397/12/07 10:32","price":606.38},{"date":"1397/12/07 11:08","price":606.5},{"date":"1397/12/07 11:32","price":606.75},{"date":"1397/12/07 12:08","price":605.75},{"date":"1397/12/07 12:32","price":607.13},{"date":"1397/12/07 13:08","price":607.25},{"date":"1397/12/07 13:32","price":610.13},{"date":"1397/12/07 14:08","price":611.38},{"date":"1397/12/07 15:08","price":609.88},{"date":"1397/12/07 15:32","price":611.63},{"date":"1397/12/07 16:08","price":612.63},{"date":"1397/12/07 16:32","price":613.63},{"date":"1397/12/07 17:08","price":612.63},{"date":"1397/12/07 17:32","price":612.5},{"date":"1397/12/07 18:08","price":610.75},{"date":"1397/12/07 18:32","price":613.13},{"date":"1397/12/07 19:08","price":612.13},{"date":"1397/12/07 20:00","price":616.38},{"date":"1397/12/07 20:32","price":615.63},{"date":"1397/12/07 21:08","price":615.88},{"date":"1397/12/07 21:32","price":613.5},{"date":"1397/12/07 22:08","price":613.38},{"date":"1397/12/07 23:08","price":613.88},{"date":"1397/12/07 23:32","price":615.63}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398