کمترین: 
1.9697
بیشترین: 
2.0038
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0038
زمان: 
12/7 23:32
قیمت نفت کوره امروز 7 اسفند 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 7 اسفند 1397 , 2.0038 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 00:08","price":1.9741},{"date":"1397/12/07 00:32","price":1.9737},{"date":"1397/12/07 01:08","price":1.9752},{"date":"1397/12/07 02:08","price":1.9767},{"date":"1397/12/07 03:00","price":1.9756},{"date":"1397/12/07 03:32","price":1.9758},{"date":"1397/12/07 04:08","price":1.9769},{"date":"1397/12/07 04:32","price":1.9756},{"date":"1397/12/07 05:08","price":1.9817},{"date":"1397/12/07 05:32","price":1.9697},{"date":"1397/12/07 06:08","price":1.9737},{"date":"1397/12/07 06:32","price":1.9724},{"date":"1397/12/07 07:08","price":1.975},{"date":"1397/12/07 07:40","price":1.9729},{"date":"1397/12/07 08:08","price":1.971},{"date":"1397/12/07 08:32","price":1.9711},{"date":"1397/12/07 09:00","price":1.9724},{"date":"1397/12/07 09:32","price":1.9735},{"date":"1397/12/07 10:08","price":1.9752},{"date":"1397/12/07 10:32","price":1.9756},{"date":"1397/12/07 11:08","price":1.9752},{"date":"1397/12/07 11:32","price":1.9765},{"date":"1397/12/07 12:08","price":1.9735},{"date":"1397/12/07 12:32","price":1.9782},{"date":"1397/12/07 13:08","price":1.9781},{"date":"1397/12/07 13:32","price":1.9863},{"date":"1397/12/07 14:08","price":1.9903},{"date":"1397/12/07 15:08","price":1.9861},{"date":"1397/12/07 15:32","price":1.9923},{"date":"1397/12/07 16:08","price":1.9946},{"date":"1397/12/07 16:32","price":1.9976},{"date":"1397/12/07 17:08","price":1.9944},{"date":"1397/12/07 17:32","price":1.9932},{"date":"1397/12/07 18:08","price":1.9889},{"date":"1397/12/07 18:32","price":1.9956},{"date":"1397/12/07 19:08","price":1.9933},{"date":"1397/12/07 20:00","price":2.0025},{"date":"1397/12/07 20:32","price":2.0027},{"date":"1397/12/07 21:08","price":2.0025},{"date":"1397/12/07 21:32","price":1.9943},{"date":"1397/12/07 22:08","price":1.9954},{"date":"1397/12/07 23:08","price":1.9994},{"date":"1397/12/07 23:32","price":2.0038}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398