کمترین: 
55.09
بیشترین: 
55.84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
55.64
زمان: 
12/7 23:32
قیمت نفت سبک امروز 7 اسفند 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 7 اسفند 1397 , 55.64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 00:08","price":55.39},{"date":"1397/12/07 00:32","price":55.38},{"date":"1397/12/07 01:08","price":55.36},{"date":"1397/12/07 02:08","price":55.42},{"date":"1397/12/07 03:00","price":55.43},{"date":"1397/12/07 03:32","price":55.45},{"date":"1397/12/07 04:08","price":55.5},{"date":"1397/12/07 04:32","price":55.42},{"date":"1397/12/07 05:08","price":55.5},{"date":"1397/12/07 05:32","price":55.09},{"date":"1397/12/07 06:08","price":55.19},{"date":"1397/12/07 07:08","price":55.24},{"date":"1397/12/07 07:40","price":55.16},{"date":"1397/12/07 08:08","price":55.12},{"date":"1397/12/07 08:32","price":55.14},{"date":"1397/12/07 09:00","price":55.19},{"date":"1397/12/07 09:32","price":55.18},{"date":"1397/12/07 10:08","price":55.22},{"date":"1397/12/07 10:32","price":55.29},{"date":"1397/12/07 11:08","price":55.27},{"date":"1397/12/07 11:32","price":55.3},{"date":"1397/12/07 12:08","price":55.22},{"date":"1397/12/07 12:32","price":55.37},{"date":"1397/12/07 13:08","price":55.34},{"date":"1397/12/07 13:32","price":55.51},{"date":"1397/12/07 14:08","price":55.59},{"date":"1397/12/07 15:08","price":55.38},{"date":"1397/12/07 15:32","price":55.48},{"date":"1397/12/07 16:08","price":55.66},{"date":"1397/12/07 16:32","price":55.73},{"date":"1397/12/07 17:08","price":55.7},{"date":"1397/12/07 17:32","price":55.65},{"date":"1397/12/07 18:08","price":55.42},{"date":"1397/12/07 18:32","price":55.72},{"date":"1397/12/07 19:08","price":55.48},{"date":"1397/12/07 20:00","price":55.84},{"date":"1397/12/07 20:32","price":55.83},{"date":"1397/12/07 21:08","price":55.84},{"date":"1397/12/07 21:32","price":55.53},{"date":"1397/12/07 22:08","price":55.45},{"date":"1397/12/07 23:08","price":55.4},{"date":"1397/12/07 23:32","price":55.64}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398