کمترین: 
2.764
بیشترین: 
2.814
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.814
زمان: 
12/6 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 6 اسفند 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 2.814 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:24","price":2.781},{"date":"1397/12/06 12:32","price":2.776},{"date":"1397/12/06 13:32","price":2.781},{"date":"1397/12/06 14:08","price":2.784},{"date":"1397/12/06 15:00","price":2.781},{"date":"1397/12/06 15:32","price":2.78},{"date":"1397/12/06 16:08","price":2.774},{"date":"1397/12/06 16:32","price":2.772},{"date":"1397/12/06 17:08","price":2.764},{"date":"1397/12/06 17:32","price":2.779},{"date":"1397/12/06 18:08","price":2.782},{"date":"1397/12/06 18:32","price":2.78},{"date":"1397/12/06 19:08","price":2.773},{"date":"1397/12/06 19:32","price":2.776},{"date":"1397/12/06 20:08","price":2.768},{"date":"1397/12/06 20:32","price":2.776},{"date":"1397/12/06 21:08","price":2.78},{"date":"1397/12/06 21:32","price":2.784},{"date":"1397/12/06 22:08","price":2.793},{"date":"1397/12/06 22:32","price":2.801},{"date":"1397/12/06 23:08","price":2.808},{"date":"1397/12/06 23:32","price":2.814}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398