کمترین: 
1.7024
بیشترین: 
1.769
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7024
زمان: 
12/6 23:32
قیمت بنزین امروز 6 اسفند 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 6 اسفند 1397 , 1.7024 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:24","price":1.7585},{"date":"1397/12/06 12:32","price":1.7582},{"date":"1397/12/06 13:08","price":1.7658},{"date":"1397/12/06 13:32","price":1.7682},{"date":"1397/12/06 14:08","price":1.769},{"date":"1397/12/06 15:00","price":1.7645},{"date":"1397/12/06 15:32","price":1.764},{"date":"1397/12/06 16:08","price":1.7477},{"date":"1397/12/06 16:32","price":1.7385},{"date":"1397/12/06 17:08","price":1.7285},{"date":"1397/12/06 17:32","price":1.7303},{"date":"1397/12/06 18:08","price":1.7355},{"date":"1397/12/06 18:32","price":1.7365},{"date":"1397/12/06 19:08","price":1.7345},{"date":"1397/12/06 19:32","price":1.7229},{"date":"1397/12/06 20:08","price":1.7157},{"date":"1397/12/06 20:32","price":1.7077},{"date":"1397/12/06 21:08","price":1.7092},{"date":"1397/12/06 21:32","price":1.7073},{"date":"1397/12/06 22:08","price":1.7095},{"date":"1397/12/06 22:32","price":1.7155},{"date":"1397/12/06 23:08","price":1.7062},{"date":"1397/12/06 23:32","price":1.7024}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398