کمترین: 
604.88
بیشترین: 
625.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
604.88
زمان: 
12/6 23:32
قیمت گازوئیل امروز 6 اسفند 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 604.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:24","price":620.38},{"date":"1397/12/06 13:08","price":623.63},{"date":"1397/12/06 13:32","price":624.88},{"date":"1397/12/06 14:08","price":625.38},{"date":"1397/12/06 15:00","price":623.88},{"date":"1397/12/06 15:32","price":623.75},{"date":"1397/12/06 16:08","price":618.63},{"date":"1397/12/06 16:32","price":615.63},{"date":"1397/12/06 17:08","price":613.63},{"date":"1397/12/06 17:32","price":613.38},{"date":"1397/12/06 18:08","price":614.25},{"date":"1397/12/06 18:32","price":614.88},{"date":"1397/12/06 19:08","price":614.63},{"date":"1397/12/06 19:32","price":611},{"date":"1397/12/06 20:08","price":608.13},{"date":"1397/12/06 20:32","price":606.5},{"date":"1397/12/06 21:08","price":606.13},{"date":"1397/12/06 21:32","price":605.75},{"date":"1397/12/06 22:08","price":607.13},{"date":"1397/12/06 22:32","price":609.38},{"date":"1397/12/06 23:08","price":606.5},{"date":"1397/12/06 23:32","price":604.88}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398