کمترین: 
838000
بیشترین: 
848000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
848000
زمان: 
12/6 16:36
قیمت سکه گرمی امروز 6 اسفند 1397
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 848000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:24","price":845000},{"date":"1397/12/06 12:42","price":846000},{"date":"1397/12/06 13:18","price":848000},{"date":"1397/12/06 14:30","price":838000},{"date":"1397/12/06 16:36","price":848000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398