کمترین: 
1.9722
بیشترین: 
2.0393
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9722
زمان: 
12/6 23:32
قیمت نفت کوره امروز 6 اسفند 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 1.9722 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:24","price":2.0253},{"date":"1397/12/06 12:32","price":2.0252},{"date":"1397/12/06 13:08","price":2.0343},{"date":"1397/12/06 13:32","price":2.0371},{"date":"1397/12/06 14:08","price":2.0393},{"date":"1397/12/06 15:00","price":2.0342},{"date":"1397/12/06 15:32","price":2.0339},{"date":"1397/12/06 16:08","price":2.018},{"date":"1397/12/06 16:32","price":2.0071},{"date":"1397/12/06 17:08","price":2.0001},{"date":"1397/12/06 17:32","price":1.9986},{"date":"1397/12/06 18:08","price":2.0002},{"date":"1397/12/06 18:32","price":2.0047},{"date":"1397/12/06 19:08","price":2.0031},{"date":"1397/12/06 19:32","price":1.9906},{"date":"1397/12/06 20:08","price":1.9805},{"date":"1397/12/06 20:32","price":1.9751},{"date":"1397/12/06 21:08","price":1.9739},{"date":"1397/12/06 21:32","price":1.9748},{"date":"1397/12/06 22:08","price":1.9805},{"date":"1397/12/06 22:32","price":1.9863},{"date":"1397/12/06 23:08","price":1.9763},{"date":"1397/12/06 23:32","price":1.9722}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398