کمترین: 
64.78
بیشترین: 
67.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.78
زمان: 
12/6 23:32
قیمت نفت برنت امروز 6 اسفند 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 64.78 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:24","price":66.92},{"date":"1397/12/06 12:32","price":66.95},{"date":"1397/12/06 13:08","price":67.29},{"date":"1397/12/06 13:32","price":67.41},{"date":"1397/12/06 14:08","price":67.48},{"date":"1397/12/06 15:00","price":67.31},{"date":"1397/12/06 15:32","price":67.28},{"date":"1397/12/06 16:08","price":66.46},{"date":"1397/12/06 16:32","price":66.16},{"date":"1397/12/06 17:08","price":65.75},{"date":"1397/12/06 17:32","price":65.78},{"date":"1397/12/06 18:08","price":65.95},{"date":"1397/12/06 18:32","price":66.01},{"date":"1397/12/06 19:08","price":65.94},{"date":"1397/12/06 19:32","price":65.56},{"date":"1397/12/06 20:08","price":65.12},{"date":"1397/12/06 20:32","price":64.93},{"date":"1397/12/06 21:08","price":64.94},{"date":"1397/12/06 21:32","price":64.88},{"date":"1397/12/06 22:08","price":65.03},{"date":"1397/12/06 22:32","price":65.28},{"date":"1397/12/06 23:08","price":64.94},{"date":"1397/12/06 23:32","price":64.78}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398