کمترین: 
55.25
بیشترین: 
57.44
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
55.37
زمان: 
12/6 23:32
قیمت نفت سبک امروز 6 اسفند 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 55.37 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:24","price":57},{"date":"1397/12/06 12:32","price":57.02},{"date":"1397/12/06 13:08","price":57.32},{"date":"1397/12/06 13:32","price":57.41},{"date":"1397/12/06 14:08","price":57.44},{"date":"1397/12/06 15:00","price":57.41},{"date":"1397/12/06 15:32","price":57.44},{"date":"1397/12/06 16:08","price":56.57},{"date":"1397/12/06 16:32","price":56.33},{"date":"1397/12/06 17:08","price":55.87},{"date":"1397/12/06 17:32","price":55.88},{"date":"1397/12/06 18:08","price":56.17},{"date":"1397/12/06 18:32","price":56.24},{"date":"1397/12/06 19:08","price":56.05},{"date":"1397/12/06 19:32","price":55.78},{"date":"1397/12/06 20:08","price":55.41},{"date":"1397/12/06 20:32","price":55.25},{"date":"1397/12/06 21:08","price":55.27},{"date":"1397/12/06 22:08","price":55.42},{"date":"1397/12/06 22:32","price":55.53},{"date":"1397/12/06 23:08","price":55.48},{"date":"1397/12/06 23:32","price":55.37}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398