کمترین: 
9967
بیشترین: 
10049
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9972
زمان: 
12/6 19:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 6 اسفند 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 6 اسفند 1397 , 9972 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:14","price":10039},{"date":"1397/12/06 12:20","price":10038},{"date":"1397/12/06 12:30","price":10037},{"date":"1397/12/06 12:40","price":10035},{"date":"1397/12/06 12:50","price":10039},{"date":"1397/12/06 13:00","price":10037},{"date":"1397/12/06 13:10","price":10038},{"date":"1397/12/06 13:30","price":10039},{"date":"1397/12/06 13:50","price":10041},{"date":"1397/12/06 14:00","price":10045},{"date":"1397/12/06 14:20","price":10046},{"date":"1397/12/06 14:40","price":10049},{"date":"1397/12/06 14:50","price":10047},{"date":"1397/12/06 15:00","price":10010},{"date":"1397/12/06 15:20","price":10009},{"date":"1397/12/06 15:30","price":10010},{"date":"1397/12/06 15:40","price":10009},{"date":"1397/12/06 15:50","price":10008},{"date":"1397/12/06 16:00","price":10009},{"date":"1397/12/06 16:10","price":10008},{"date":"1397/12/06 16:30","price":9973},{"date":"1397/12/06 16:40","price":9971},{"date":"1397/12/06 16:50","price":9969},{"date":"1397/12/06 17:10","price":9968},{"date":"1397/12/06 17:20","price":9967},{"date":"1397/12/06 17:40","price":9968},{"date":"1397/12/06 17:50","price":9969},{"date":"1397/12/06 18:10","price":9975},{"date":"1397/12/06 18:30","price":9973},{"date":"1397/12/06 18:40","price":9971},{"date":"1397/12/06 18:50","price":9969},{"date":"1397/12/06 19:00","price":9971},{"date":"1397/12/06 19:10","price":9973},{"date":"1397/12/06 19:20","price":9972}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398