کمترین: 
34957
بیشترین: 
35173
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
35127
زمان: 
12/6 19:10
قیمت دینار بحرین امروز 6 اسفند 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 6 اسفند 1397 , 35127 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:14","price":35017},{"date":"1397/12/06 12:20","price":35074},{"date":"1397/12/06 13:10","price":35126},{"date":"1397/12/06 14:40","price":35173},{"date":"1397/12/06 15:00","price":35043},{"date":"1397/12/06 16:30","price":34957},{"date":"1397/12/06 16:50","price":34997},{"date":"1397/12/06 17:20","price":35035},{"date":"1397/12/06 18:30","price":35068},{"date":"1397/12/06 18:50","price":35099},{"date":"1397/12/06 19:10","price":35127}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398