کمترین: 
44243
بیشترین: 
44631
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
44243
زمان: 
12/6 18:10
قیمت دینار کویت امروز 6 اسفند 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 44243 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:14","price":44631},{"date":"1397/12/06 13:00","price":44587},{"date":"1397/12/06 13:10","price":44631},{"date":"1397/12/06 13:50","price":44587},{"date":"1397/12/06 14:20","price":44631},{"date":"1397/12/06 15:00","price":44466},{"date":"1397/12/06 16:10","price":44423},{"date":"1397/12/06 16:20","price":44466},{"date":"1397/12/06 16:30","price":44302},{"date":"1397/12/06 17:50","price":44258},{"date":"1397/12/06 18:00","price":44302},{"date":"1397/12/06 18:10","price":44243}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398