کمترین: 
13442
بیشترین: 
13573
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13450
زمان: 
12/6 19:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 6 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 13450 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:14","price":13562},{"date":"1397/12/06 12:20","price":13558},{"date":"1397/12/06 12:40","price":13553},{"date":"1397/12/06 12:50","price":13557},{"date":"1397/12/06 13:10","price":13558},{"date":"1397/12/06 13:20","price":13557},{"date":"1397/12/06 13:30","price":13555},{"date":"1397/12/06 13:50","price":13561},{"date":"1397/12/06 14:00","price":13566},{"date":"1397/12/06 14:20","price":13569},{"date":"1397/12/06 14:40","price":13573},{"date":"1397/12/06 14:50","price":13572},{"date":"1397/12/06 15:00","price":13519},{"date":"1397/12/06 15:30","price":13520},{"date":"1397/12/06 15:40","price":13519},{"date":"1397/12/06 15:50","price":13516},{"date":"1397/12/06 16:00","price":13515},{"date":"1397/12/06 16:10","price":13508},{"date":"1397/12/06 16:20","price":13511},{"date":"1397/12/06 16:30","price":13458},{"date":"1397/12/06 16:40","price":13459},{"date":"1397/12/06 16:50","price":13458},{"date":"1397/12/06 17:00","price":13457},{"date":"1397/12/06 17:10","price":13453},{"date":"1397/12/06 17:20","price":13457},{"date":"1397/12/06 17:30","price":13445},{"date":"1397/12/06 17:40","price":13443},{"date":"1397/12/06 17:50","price":13446},{"date":"1397/12/06 18:00","price":13449},{"date":"1397/12/06 18:30","price":13451},{"date":"1397/12/06 18:40","price":13442},{"date":"1397/12/06 18:50","price":13443},{"date":"1397/12/06 19:00","price":13446},{"date":"1397/12/06 19:10","price":13454},{"date":"1397/12/06 19:20","price":13450}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398