کمترین: 
2531
بیشترین: 
2558
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2537
زمان: 
12/6 19:20
قیمت لیر ترکیه امروز 6 اسفند 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 2537 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:14","price":2549},{"date":"1397/12/06 12:20","price":2547},{"date":"1397/12/06 12:30","price":2546},{"date":"1397/12/06 12:50","price":2552},{"date":"1397/12/06 13:00","price":2546},{"date":"1397/12/06 13:10","price":2549},{"date":"1397/12/06 13:50","price":2552},{"date":"1397/12/06 14:00","price":2558},{"date":"1397/12/06 14:20","price":2557},{"date":"1397/12/06 14:40","price":2554},{"date":"1397/12/06 15:00","price":2549},{"date":"1397/12/06 15:20","price":2545},{"date":"1397/12/06 15:40","price":2543},{"date":"1397/12/06 15:50","price":2542},{"date":"1397/12/06 16:00","price":2543},{"date":"1397/12/06 16:10","price":2542},{"date":"1397/12/06 16:30","price":2533},{"date":"1397/12/06 16:40","price":2531},{"date":"1397/12/06 16:50","price":2533},{"date":"1397/12/06 17:10","price":2534},{"date":"1397/12/06 17:30","price":2533},{"date":"1397/12/06 17:40","price":2534},{"date":"1397/12/06 17:50","price":2535},{"date":"1397/12/06 18:00","price":2537},{"date":"1397/12/06 18:40","price":2535},{"date":"1397/12/06 19:00","price":2537},{"date":"1397/12/06 19:10","price":2538},{"date":"1397/12/06 19:20","price":2537}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398